• Identiteit v.v Rijen

  Inleiding
  v.v. Rijen is een club met een rijke voetbaltraditie. Met het schrijven van dit artikel moet het voetbal op alle niveaus centraal komen te staan binnen de club. Daarvoor zijn een aantal zaken belangrijk:

  • Heldere doelstellingen: zowel sportief als sociaal.
  • Duidelijke organisatie: wie is waar verantwoordelijk voor.
  • Eenduidige middelen: welke materialen/hulpmiddelen zijn nodig.

  Plezier in voetbal is wat ons bindt. ‘Ons’ zijn alle leden: man en vrouw, jeugd en senior, prestatief en recreatief. v.v. Rijen voelt zich als club maatschappelijk betrokken.

  Een open club
  v.v. Rijen maakt het mogelijk dat binnen de haar ter beschikking staande accommodatiecapaciteit, zo veel mogelijk mensen uit Rijen kunnen voetballen. v.v. Rijen heeft ook speciale aandacht voor G-voetbal en voor meisjes/damesvoetbal. Daarvoor verwijzen wij naar separaat opgenomen artikelen in de website. De benodigde faciliteiten worden optimaal ontwikkeld en ingezet. Met dit document wordt een visie voor de langere termijn beschreven. De termijn staat nu voor 2022. Dit plan geeft richting maar kan worden aangepast wanneer de omstandigheden of nieuwe inzichten hiernaar vragen.

  Cultuur/kernwaarden/gedragscodes
  v.v. Rijen is een vereniging waarin plezier in het voetbal centraal staat: Ieder lid en ieder team telt mee, men is trots en voelt zich verbonden met de vereniging.

  Waarden die v.v. Rijen belangrijk vindt zijn:

  • Fatsoen
  • Fair Play
  • Samenwerking
  • Transparantie

  Om de cultuur en waarden te bewaken hebben wij een aantal regels met elkaar afgesproken:

  Algemeen: Elke betrokkene bij v.v. Rijen (speler, ouder/voogd, vrijwilliger etc. etc.) dient op de hoogte te zijn van:

  • Het Huishoudelijk Reglement
  • Het Fair Play (gedragsregels) beleid
  • De Privacy Policy
  • Sanctie, alcohol & anti-rookbeleid

  Doelstellingen
  Heldere doelstellingen zijn nodig op zowel sportief als op sociaal gebied. Deze doelstellingen gaan samen met een cultuur die bij v.v. Rijen past. De doelstellingen en voetbalvisie op hoofdlijnen en voor de lange termijn dienen nog door v.v. Rijen 2.0 en Voetbalzaken te worden geïntegreerd. Als uitgangspunten kunnen het Voetbalbeleidsplan en het Voetbalwerkboek dienen. Voor de verdieping en of korte termijn worden nog afgeleide plannen geschreven waarbij deze visie een kader kan zijn. Dit zijn plannen zoals:

  • Jaarplan v.v. Rijen 2-0/Voetbalzaken. (Wat zijn specifieke doelstellingen voor de komende seizoenen.)
  • Budget bepalingen
  • Jaarkalender
  • Aanpassen Huishoudelijk Reglement 
  • Inrichten AVG-beleid: Privacy Policy 
  • Opstellen communicatieplan 

  Doelstellingen: sportief en sociaal
  Wat is het verschil tussen prestatief en recreatief voetbal?
  In een voetbal beleidsplan zou aandacht voor elk lid centraal moeten staan. Leden hebben nu eenmaal individuele behoeften en drijfveren. Een passend aanbod zorgt voor ontplooiing en verbondenheid met de club. Om die reden stelt de vereniging voor om onderscheid te maken tussen prestatief en recreatief voetbal.

  Omdat dit een nieuw onderscheid is, geven we een korte toelichting:
  In bijna alle jeugdteams zie je verschillen tussen kinderen/leden die volledig gaan voor de prestatie en kinderen die vooral lekker bezig willen zijn. Dit kan zorgen voor frustraties en gedoe binnen een team. Om alle kinderen tot hun recht te laten komen en met plezier te laten voetballen, gaan we bij de indeling van de teams voortaan onderscheid maken tussen prestatieve en recreatieve teams. 

  Onderscheid prestatief:

  • Teamontwikkeling en individuele ontwikkeling staan centraal. Je wilt ervoor gaan!
  • Prestatieve teams krijgen minstens twee keer per week training bij voorkeur en uitsluitend van een gediplomeerde en/of ervaren trainer
  • Je wordt ingedeeld op basis van prestaties van afgelopen seizoen.
  • Je wordt bij alle trainingen en wedstrijden verwacht. Bij afwezigheid vooraf te melden met gegronde reden.

  Doelstellingen prestatieve teams:

  • Plezier in voetbal/teamspirit
  • Individuen ontwikkelen tot betere spelers potentiele 1e en 2e elftalspelers in de senioren.
  • Voetballen op een zo hoog mogelijk niveau zonder een premiestelsel.

   Recreatief:

  • Naast spelplezier staat de ontwikkeling als voetballer centraal
  • Ieder speelt op zijn/haar niveau en gezelligheid staat bovenaan.
  • Je kunt verzoeken bij vriend/vriendin ingedeeld te worden.
  • Recreatieve teams krijgen maximaal twee keer per week training. Een gediplomeerd trainer is geen must.

  Doelstellingen recreatieve teams:

  • Plezier in voetbal/teamspirit
  • Spelers voor langere tijd binden aan de club, bevorderen doorstroom vanuit jeugd naar senioren.
  • Individuen ontwikkelen tot betere spelers, zoeken naar ambitie/talent om hoger te spelen.
  • Senioren: behouden voor de club als voetballend lid en waar mogelijk als actief lid.

  Algemeen:
  Voor alle teams geldt: plezier staat voorop, maar ontwikkeling is een belangrijke doelstelling.

  Scheiding prestatief/recreatief voetbal
  Het advies is nog om voor alle leden een duidelijke scheiding/indeling te maken.

  Voetbalmissie
  Bij v.v. Rijen "draait het" om Plezier - Passie - Prestatie - Promotie. Deze vier pijlers hangen nauw met elkaar samen en komen in al onze (voetbal)activiteiten terug. Per situatie kunnen deze pijlers draaien op zowel recreatief- als prestatieniveau. v.v. Rijen werkt met uitdagende voetbalambities, met een heldere organisatie, goede faciliteiten & materialen op een schitterend sportpark. Er is bij v.v. Rijen een hechte, warme en "open" sfeer. 
  We doen het samen! "WIJ" zijn v.v. Rijen.

  Betrokken bij v.v. Rijen
  v.v. Rijen vindt het belangrijk dat iedereen trots is op en zich betrokken voelt bij de club. Dit vergroot het plezier en maakt het ook mogelijk dat de club draait door de bijdragen van velen. 
  Alle voetballende leden zijn - samen met vele anderen - ook vrijwilliger.
  Om dit mogelijk te maken moet er een goede structuur liggen om iedereen zijn bijdrage te kunnen laten leveren. We werken vanuit een duidelijk en uitdagend voetbalbeleid- en plan waarbij zowel recreatieve als prestatiegerichte ambities worden nagestreefd. De leden van v.v. Rijen kiezen zelf heel bewust voor recreatief of prestatief voetbal. v.v. Rijen werkt actief samen met andere sportparkgebruikers, de gemeente, sponsors, supporters, scholen, de KNVB en vele anderen.
  v.v. Rijen investeert extra in haar jeugd (zowel jongens & meisjes) in senioren (heren & dames), G-voetbal en (t.z.t.)Walking Football voor senioren.

  Veilig, sociaal en sportiviteit
  v.v. Rijen wil een veilige, sociale club zijn. In de club moeten we borgen dat we goed met elkaar omgaan, en elkaar corrigeren op niet correct gedrag. Om die reden verwachten wij van alle betrokkenen hun medewerking en zijn zij op de hoogte van het Huishoudelijk Reglement, het Fair Play beleid (gedragsregels), sanctiebeleid, alcohol & anti-rookbeleid van de club. 

  Technisch verzorgd voetbal
  De visie van v.v. Rijen is dat plezier in voetballen hand in hand gaat met beter leren voetballen, en daarmee ook het spel op een hoger niveau te beoefenen. v.v. Rijen wil technisch verzorgd, aanvallend voetbal spelen vanuit het idee dat dat tot het meeste spelplezier leidt.

  Ieder op zijn/haar niveau
  Dit geldt voor alle teams, van oud tot jong en van hoog tot laag. Elke speler en elk team wordt de kans geboden om te voetballen op een wijze en ondersteuning die past bij zijn/haar niveau. Bij v.v. Rijen kan iedere speler zich ontwikkelen tot een betere voetballer. v.v. Rijen biedt daarom een kwalitatief hoogstaande voetbalopleiding voor iedereen.  

  Trainer/coach
  De trainer/coach is bezig met en verantwoordelijk voor het team. Er is beschreven wat v.v. Rijen minimaal verwacht van een trainer/coach. Voor de trainers van de prestatieve elftallen zijn er aanvullende eisen. Met de selectietrainer worden jaarlijks (december & juni) twee evaluatiegesprekken gevoerd nadat overleg is geweest met de spelersraad (selectie 1 & 2). In deze gesprekken  worden afspraken overeengekomen voor het nieuwe seizoen.  

  Opleidingscoördinator 
  De opleidingscoördinator richt zich met name op het bevorderen van de doorstroom van niet selectiespelers naar selectieteams. De nadruk ligt met name op de JO/MO07-09-13 leeftijdscategorieën. Bij de bovenbouw met name op de mindere spelers van het 1ste selectieteam en de besten van het 2de selectieteam. Trainers van de selectieteams hebben de verantwoordelijkheid om hun eigen spelers te beoordelen en hun ontwikkeling aan te geven. Dat levert de input voor de interne scouts om gericht naar spelers te kijken en verslag uit te brengen naar hoofd opleidingen.

  Trainers
  v.v. Rijen draagt er zorg voor dat iedere trainer de gewenste of benodigde coaching en ontwikkel mogelijkheden krijgt van het bestuurslid Voetbalzaken van de betreffende afdeling (Senioren en Jeugd). Afhankelijk van financiële mogelijkheden worden er eventueel workshops georganiseerd voor de diverse afdelingen (selectie en lagere teams). Het volgen van KNVB cursussen word aangemoedigd. Beslissing van deelname altijd via de Technische Commissie.

  Afspraken jeugdteams
  Plezier in voetbal is het doel voor alle elftallen. Tijdens de jeugdopleiding wordt het onderscheid gemaakt in recreatief voetbal en prestatief voetbal. Ongeacht het elftal is het belangrijk om een aantal afspraken te maken en te respecteren. Afhankelijk van het team, recreatief of prestatief, zullen deze regels aangepast worden. In de basis wordt voor ieder team de afspraken gemaakt over de volgende gebieden:

  • Trainingen
  • Wedstrijden
  • Vervoer
  • Kledingbeleid
  • Organisatieregels
  • Gedragsregels

  Hierbij zijn een aantal afspraken voor ieder elftal verplicht. De optionele afspraken zijn per team vast te stellen. Deze afspraken worden aan het begin van het seizoen, tijdens een door de trainer te kiezen ‘introductie dag’, kenbaar gemaakt aan spelers en ouders. Alle relevante informatie wordt beschikbaar gesteld. 

  Financieel
  v.v. Rijen wil financieel gezond zijn om het voetballen voor leden betaalbaar te houden. Zij investeert in duurzaamheid en zoekt actief naar nieuwe financiële inkomsten en naar besparingen.

  Budget
  Om het voetbal beleidsplan te kunnen uitvoeren zijn mensen en middelen nodig. Jaarlijks wordt erdoor de TC een budget opgesteld en voor goedkeuring voorgelegd aan het bestuur. In dit budget is een belangrijk deel bestemd voor opleiden van trainers. Wij bieden trainers de mogelijkheid om een opleiding te doen. Voor het volgen van een externe opleiding waarbij v.v. Rijen de kosten draagt wordt gevraagd om een studieovereenkomst te tekenen.