• Bestuursreglement ‘Alcohol in onze sportkantine’

  v.v. Rijen wenst in haar beleid inzake alcoholgebruik een bijdrage te leveren aan ‘beheerst gebruik’ en volgt in de regelgeving het wettelijke kader. Met name ten aanzien van jongeren is het beleid erop gericht het alcoholgebruik zo mogelijk geheel te voorkomen. v.v Rijen heeft e.e.a. vastgelegd in het Bestuursreglement ‘Alcohol in sportkantines’ (zie hieronder), waarin v.v. Rijen de richtlijnen van NOC*NSF volgt. 

  De kern van het beleid bestaat uit de volgende hoofdregels: 

  1. Het meenemen van eigen alcoholische drank naar het v.v. Rijen-complex is niet toegestaan. 
  2. Bij vermoeden van dronkenschap wordt er aan de betreffende persoon geen alcohol meer geschonken.
  3. Aan jeugdleden onder 18 jaar wordt geen alcohol geschonken. 
  4. In de kantine wordt op zaterdag voor 14.00 uur geen alcohol geschonken. 
  5. Voor verenigingsfunctionarissen geldt een alcoholverbod tijdens het uitoefenen van taken.
  6. Leden (tot 25 jaar) dienen zich te legitimeren indien het kantinepersoneel daarnaar vraagt 
  7. Tegen jeugdleden (< 18 jaar) die de verbodsregel overtreden en dus alcohol gebruiken, ongeacht op welke wijze zij deze hebben verkregen, wordt als volgt opgetreden:

  • de betreffende drank wordt afgenomen;
  • bij een eerste overtreding wordt de naam bij de bar geregistreerd;
  • de teamleiding van de speler wordt geïnformeerd;
  • bij herhaling van de overtreding geldt volgende sanctie: drie weken geen gebruik mogen maken van consumpties/snacks in de kantine.
  • bij meerdere herhalingen van de overtreding wordt dit binnen het bestuur besproken en worden meer vergaande maatregelen vastgesteld.
  • als begeleiding/voogden/ouders minderjarigen voorzien van alcohol worden deze gewaarschuwd. Bij het negeren van de waarschuwing zal de tap sluiten totdat de betreffende ouders/minderjarigen het park hebben verlaten. 

  8. Van functionarissen (leiders, coaches) en andere volwassenen wordt verwacht elkaar aan te spreken op het ongewenst gebruik van alcohol, en met name:

  • ten aanzien van het doorgeven van drank aan jeugdigen; 
  • bij bovenmatig gebruik als er nog aan het verkeer moet worden deelgenomen. 

  Bij controle door een overheid
  1. Bij het in het bezit hebben van alcohol tijdens controle, krijgen personen tot 16 jaar een boete van € 45,00 en personen van 16 en 17  

      jaar een boete van € 90,00. 
  2. De vereniging kan een boete krijgen ter hoogte van € 1360,00 per overtreding. 

  3. Overtreders, met name minderjarigen die alcohol kopen, krijgen een taakstraf opgelegd volgens richtlijnen van de KNVB. Dit gaat dan bijdragen aan het voorkomen van herhaling van overtredingen.

   

   

  Wettelijke bepalingen 
  Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking moeten de volgende wettelijke bepalingen worden nageleefd: 

  1. Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden. 
  2. Leeftijdsgrenzen en schenktijden moeten zichtbaar in de kantine worden opgehangen. 
  3. De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij de aspirant-koper onmiskenbaar de vereiste
      leeftijd heeft bereikt. 
  4. Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid. 
  5. Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan personen die verkeren in kennelijke staat van dronkenschap. 
  6. Het is verboden personen toe te laten in de kantine die verkeren in kennelijke staat van dronkenschap of onder invloed zijn van
      andere psychotrope stoffen. 

  Vaststellen en wijzigen 
  1. Het bestuur van v.v. Rijen heeft het bestuursreglement ‘Alcohol in sportkantines’ vastgesteld dan wel laten bekrachtigen door de

      Algemene Ledenvergadering van de vereniging. 
  2. Het bestuursreglement wordt ter toetsing voorgelegd aan de gemeente bij de aanvraag van  een nieuwe drank- en horecavergunning.
      Het bestuursreglement treedt gelijktijdig met de af te geven drank- en horecavergunning in werking. 

  Sociaal Hygiënische bepalingen 
  Aanwezigheid leidinggevende, barvrijwilliger en afschrift reglement 
  1.   Op de momenten dat in de sportkantine alcoholhoudende drank wordt geschonken, is er altijd ofwel een leidinggevende aanwezig die in het bezit is van de verklaring Sociale Hygiëne ofwel een barvrijwilliger die een instructie verantwoord alcoholschenken (IVA) heeft gevolgd. 

  2.   Het bestuursreglement alcohol in sportkantines van de sportvereniging of een kopie hiervan is aanwezig in de sportkantine. 

  Huis- en gedragsregels 
  1. Het is niet toegestaan in de kantine of elders op het terrein van de vereniging zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken; 2. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders te gebruiken dan in de kantine of op het terras; 

  3. Er wordt geen alcohol geschonken aan jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens de
      uitoefening van hun functie; 
  4. Het bestuur wil voorkomen dat personen onder invloed van alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking
      van alcoholhoudende drank aan betreffende personen worden geweigerd. 
  5. Het bestuur stimuleert het maken van BOB-afspraken en sluit aan op de slogan ‘100% Bob, 0% op’. Hierbij zijn de belangrijkste
      noties: ‘Geen alcohol drinken als je nog moet rijden’ en ‘Maak als het kan een Bob-afspraak’. 
  6. Leidinggevenden en barvrijwilligers drinken geen alcohol gedurende hun bardienst; 
  7. Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals ‘happy hours’, en ‘meters bier’ zijn in de kantine niet toegestaan; 
  8. Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die
      goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank; 
  9. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de
      kantine verwijderd. 

  Paracommercie-bepalingen 
  Toegelaten horeca-activiteiten 
  1. De sportvereniging oefent slechts horeca-activiteiten uit met inachtneming van het hierna onder 2. en 3. bepaalde. De

      sportvereniging oefent geen horeca-activiteiten uit ten behoeve van bijeenkomsten die worden gehouden wegens gebeurtenissen in de
      privésfeer van leden en bijeenkomsten voor niet-leden. Het bestuur ziet hierop toe. 
  2. De horeca-activiteiten worden door de sportvereniging slechts uitgeoefend ten aanzien van  personen die bij de activiteiten van de
      sportvereniging in de ruimste zin van het woord betrokken zijn, met inachtneming van het hierna onder 3. bepaalde. 
  3. Het uitoefenen van horeca-activiteiten door de sportvereniging jegens niet bij de vereniging aangesloten personen geschiedt
      uitsluitend in rechtstreeks verband met de activiteiten van de sportvereniging binnen het kader van haar doelstelling. 
  4. Voor zover niet binnen de hiervoor genoemde doelstelling vallend, zal de sportkantine en/of de inventaris (met name het meubilair en
      het serviesgoed) niet door de sportvereniging aan derden worden verhuurd of ter beschikking worden gesteld. 
  5. Geen reclame mag worden gemaakt door de sportvereniging voor niet binnen de doelstelling vallende resp. andere horeca-activiteiten
      dan die welke zijn toegelaten als omschreven in dit artikel. 

  Bestuur v.v. Rijen