• Fair Play beleid: “Samen scoren”.

  "Het bestuur van v.v. Rijen verwacht van iedereen op de hoogte te zijn van de inhoud van het Fair Play beleid".

  Fair Play algemeen    
  De (amateursector van de) KNVB, besteedt in toenemende mate aandacht aan preventie en bestrijding van ongewenst gedrag. De KNVB heeft een intenser beleid ontwikkeld om excessen in- en rond de voetbalvelden in te dammen. Zij treedt momenteel hard op tegen voetbalverenigingen waar molestaties van scheidsrechters, discriminatie, spelverruwing en onsportief gedrag (zowel fysiek als verbaal) plaatsvinden.

  De straffen die de KNVB daarbij oplegt kunnen variëren van zware schorsingen, fikse geldboetes, het in mindering brengen van wedstrijdpunten, het terugzetten van teams naar een lagere klasse/afdeling, het uit de competitie nemen van teams en in het ergste geval het royeren van een vereniging.

  Basis gedragsregels per doelgroep
  Eén van de hulpmiddelen om ongewenst gedrag te voorkomen is het opstellen van gedragsregels. Met deze gedragsregels heeft het bestuur van v.v. Rijen de (ongeschreven) regels binnen de club vastgelegd. Hiermee is duidelijk welke normen (regels) er gelden, en welk gedrag gewenst of niet gewenst is. 

  Regels gelden voor iedereen en zijn vaak van toepassing op bepaalde situaties. Omdat niet iedereen zich beweegt in alle mogelijke situaties zijn de gedragsregels onderverdeeld naar doelgroepen en zijn ze bedoeld om een extra aanzet te geven om te komen tot een levend sportiviteitsbeleid bij v.v. Rijen. Deze basis gedragsregels staan centraal en kunnen worden uitgebreid. Voor de volledigheid attenderen wij erop dat in dit artikel niet is opgenomen; het kantinebeleid w.o. alcohol- en anti-rookbeleid. Daarvoor verwijzen wij naar accommodatie-kantine.

  Algemeen
  1. Respect, fatsoen en sportiviteit zijn belangrijke waarden bij v.v. Rijen

  2. Behulpzaamheid betekent dat v.v. Rijen van alle leden tegenprestaties verwacht
  3. Respecteer iedere vorm van inzet
  4. De vereniging en haar leden tonen zich een goed gastheer voor bezoekers
  5. Keur geweld, discriminatie, pesten en vandalisme af
  6. Heb respect voor eigendommen van anderen en wees aansprakelijk voor door jou aangerichte schade
  7. Hou je aan de ordemaatregelen in het kader van "alcohol & roken" op het sportpark
  8. Communiceer eventuele kritiek met passende oplossingen
  9. Respecteer de sluitingstijden van de kantine
  10. Wees zuinig op de vereniging en de accommodatie
  11. Spreek anderen aan op ongewenst gedrag
  12. Verdovende middelen zijn streng verboden

  Spelers
  1. Kom gemaakte afspraken na; lever eigendom van de club - op verzoek - zo spoedig mogelijk in.

  2. Toon respect voor de scheidsrechter in woord en gebaar en accepteer zijn beslissingen
  3. Speel volgens de bekende en afgesproken spelregels
  4. Gedraag je sportief in en buiten het veld
  5. Geniet van een overwinning zonder de tegenstander te kleineren
  6. Feliciteer de tegenstander als zij hebben gewonnen
  7. Scheld niet op (mede)spelers en discrimineer geen andere spelers, leden/publiek
  8. Laat de kleedkamer na gebruik netjes achter
  9. Heb respect voor andermans eigendommen en blijf van andermans spullen af
  10. Toon respect voor trainers, leiders, bestuur en andere vrijwilligers
  11. Spreek andere spelers/leden, die zich niet aan de regels houden correct aan
  12. Spreek Nederlands zodat iedereen je kan verstaan

  Trainers/ leiders
  1. Zijn het voorbeeld voor spelers, ouders en toeschouwers

  2. Zorgen voor het maken van afspraken over gewenst gedrag met spelers en ouders
  3. Bespreken met de aanvoerder hoe hij ongewenst gedrag op en rond het veld kan voorkomen
  4. Leren spelers voetballen op een positieve manier door spelers te waarderen en te belonen
  5. Spreken spelers aan op ongewenst gedrag en corrigeren zo nodig op een passende wijze
  6. Zorgen voor een goede, prettige ontvangst van gasten/ bezoekers/scheidsrechters
  7. Spreken ouders en supporters aan op ongewenst gedrag of uitspraken
  8. Bewaken - samen met de scheidsrechter - dat gele en rode kaarten altijd op het wedstrijdformulier vermeld worden.
  9. Rapporteren ongeregeldheden aan het (jeugd)bestuur of de desbetreffende commissie
  10. Zijn verantwoordelijk voor het goed omgaan met kleding, materiaal en ruimten
  11. Gebruiken geen alcohol en roken niet tijdens het begeleiden van kinderen
  12. Zien erop toe dat er zuinig wordt omgegaan met alle materialen en velden
  13. Lichten bij wangedrag van een jeugdspeler de ouders in

  Ouders
  1. Zijn een voorbeeld in woord en gedrag; bespreek de gedragsregels met uw kind

  2. Moedigen eigen kinderen en anderen positief aan; u bent zijn/haar grootste supporter
  3. Respecteren beslissingen van de scheidsrechters
  4. Gebruiken geen grof taalgebruik of discriminerende teksten
  5. Bemoeien zich tijdens de wedstrijden en trainingen niet in woord en gebaar met het coachen
  6. Respecteren iedereen die bij de wedstrijden zijn betrokken zowel bij uit als bij thuiswedstrijden
  7. Dragen v.v. Rijen positief uit en spreken anderen zo nodig aan op negatief gedrag
  8. Zijn bereid mee te helpen met wassen van kleding, kantine dienst, vervoer of ander vrijwilligerswerk 

  Bestuurders
  1. Scheppen voorwaarden voor een aantrekkelijk sportklimaat binnen v.v. Rijen

  2. Zorgen voor veiligheid op het complex, dat maakt een veilige sportomgeving
  3. Zorgen voor bekendheid van verenigingsregels en de afspraken uit dit beleid bij alle leden.
  4. Bevorderen van het aantal gediplomeerde trainers, leiders en overige kaderleden.
  5. Stimuleren trainings-en voorlichtingsprogramma's over sportiviteit.
  6. Zijn een voorbeeld voor velen binnen v.v. Rijen.

  Sanctiebeleid
  Overtredingen van de gedragsregels leiden tot sancties opgelegd door de vereniging. Afhankelijk van de ernst van de overtredingen worden - na overleg met de Fair Play commissie - passende maatregelen genomen. Dit kan zijn: Een officiële waarschuwing waarna bij herhaling strengere maatregelen worden getroffen, schorsing(en) van deelname aan trainingen en wedstrijden met daarbij een alternatieve taakstraf en een voorwaardelijke sanctie. Onmiddellijke royement uit de vereniging geldt bij zware overtredingen.  


  Een alternatieve straf binnen de vereniging houdt een taakstraf in van minimaal anderhalf uur per wedstrijdverbod.

  Overtredingen van voetbal(gedrags-)spelregels leiden ook tot sancties die worden opgelegd door de KNVB. Aan iedere verstrekte rode of gele kaart verbindt de KNVB een geldboete en (eventueel) een schorsing. Het Fair Play beleid is aanvullend op het sanctiebeleid van de KNVB. De kosten hiervan worden sowieso door de vereniging aan de betreffende speler doorbelast.

  Sanctie:

  Aanspreken

  Voorwaardelijke straf/

  Schorsing/uitsluiting

  Langdurige schorsing/

   

   

  schorsing/uitsluiting

   

  royement

   

  Fase 1:

  Fase 2:

  Fase 3:

  Fase 4:

  Vergrijp: 

  1. Te laat komen.

  1. Licht fysiek geweld

  1. Fysiek geweld (schoppen,

  1. Diefstal.

   

  2. Niet tijdig afmelden

      (duwen, trekken).

      slaan, kopstoot met

  2. Drugsgebruik.

   

  3. Slecht omgaan met materiaal

  2. Licht verbaal geweld

      de intentie).

  3. Vandalisme.

   

  4. Niet aanwezig zijn bij extra 

      (schelden zonder

  2. Verbaal geweld

  4. Ernstig verbaal geweld

   

      activiteiten

      ziektes en kwetsende

  3. Weigeren het speelveld

  5. Ernstig fysiek geweld

   

  5. Bij niet positief aanmoedigen/

      verwijzingen).

      te verlaten.

  6. Overige excessen.

   

      stimuleren/aanspreken team,

  3. Het veld betreden

  4. Discrimineren

  7. Herhaaldelijk gedrag

   

      tegenstander, scheidsrechter,

      zonder toestemming

  5. Alcoholmisbruik

       uit fase 3.

   

      eigen kind.

      van de scheidsrechter

  6. Herhaaldelijk gedrag

   

   

  6. Bij niet voldoen aan team- 

  4. Herhaaldelijk gedrag

      uit fase 2.

   

   

      en clubtaken

       uit fase 1.

   

   

   

     (zonder te berichten).

   

   

   

  Actie:

  Aanspreken door trainer,

  Na (meermalen herhaling

  Na (meermalen herhaling

  Na (meermalen herhaling

   

  leider of bestuurslid naar

  van) ongewenst gedrag

  van) ongewenst gedrag

  van) ongewenst gedrag of

   

  aanleiding van een licht

  wordt een verslag

  wordt een verslag

  excessief gedrag wordt een

   

  vergrijp.

  geschreven en overhandigd

  geschreven en overhandigd

  verslag geschreven en

   

   

  aan de Fair Play commissie.

  aan de Fair Play commissie.

  overhandigd aan de

   

   

   

   

  Fair Play commissie.

  In bepaalde gevallen kan door de vereniging ook aangifte bij politie worden gedaan.

  Maatregel:

  Maximaal drie keer

  De Fair Play commissie

  De Fair Play commissie

  De Fair Play commissie

   

  aanspreken, daarna volgt

  bepaalt in overleg met

  bepaalt in overleg met

  bepaalt in overleg met

   

  officiële waarschuwing door

  betrokken trainer/leider of

  betrokken trainer/leider

  betrokken trainer/leider en

   

  trainer, leider of bestuurslid.

  er een voorwaardelijke of

  en het bestuur de duur

  het bestuur of er over moet

   

  Eventueel in samenspraak

  onvoorwaardelijke straf/

  van de schorsing/

  worden gegaan tot een

   

  met Fair Play commissie.

  schorsing gegeven

  ontzegging terrein.

  langdurige schorsing/

   

   

  moet worden.

   

  ontzegging terrein

   

   

   

   

  of royement.

  Boete:

  Bij inschakeling Fair Play

  Bij inschakeling Fair Play

  Bij inschakeling Fair Play

  Bij inschakeling Fair Play

   

  commissie (na 3 keer):

  commissie (direct):

  commissie (direct):

  commissie (direct):

   

  € 50,00

  € 75,00

  € 125,00

  € 250,00

   

   

  Extra:  

  Extra:  

  Extra:  

   

   

  1. Gevolgen dragen

  1. Gevolgen dragen

  1. Gevolgen dragen

   

   

   

  2. Gevolgschades &

  2. Gevolgschades &

   

   

   

      verenigingsboetes worden

      verenigingsboetes worden

   

   

   

      doorbelast

      doorbelast

   

   

   

   

  3. Verenigingsschades 

   

   

   

   

      worden doorbelast

   

  Fair Play commissie
  Het bestuur van v.v. Rijen heeft een Fair Play commissie ingesteld om het Fair Play beleid uit te voeren en erop toe te zien dat bovenstaande gedragsregels worden nagekomen. Periodiek komt deze commissie bij elkaar om de ontvangen meldingen te bespreken. Van de getrokken conclusie(s) en opgelegde straffen krijgt de leider van het team via e-mail een bericht met het verzoek dit door te geven aan de betrokken speler/team. Tevens krijgt de betrokken speler een bevestigingsbrief. Indien het om een niet-spelend lid gaat zal de commissie deze per brief en/of mondeling informeren.

  Taken Fair Play commissie
  1. Toezien op en bevorderen van een sportieve en veilige voetbalomgeving.
  2. Bewaken van het door v.v. Rijen opgestelde Fair Play beleid.

  3. Uitvoering geven aan het Fair Play beleid.
  4. Actualiseren van het Fair Play beleid op basis van KNVB en bestuursadviezen.
  5. Het bestuur adviseren in afhandeling van incidenten.
  6. Archiveren van incidenten.

  Samenstelling Fair Play commissie

  • Lid bestuur v.v. Rijen
  • Lid commissie senioren
  • Lid commissie jeugd
  • Lid commissie scheidsrechters
  • Eventueel aanvullende leden

  Werkwijze  Fair Play commissie

  A. Een incident kan door deFair Play commissie op verschillende manieren in behandeling worden genomen.

  • Door Fair Play commissie zelf n.a.v. geconstateerde incidenten.
  • Na een schriftelijke/e-mail melding van het incident (zie formulier incidentrapportage). Mondelinge gerapporteerde incidenten worden pas verder in behandeling genomen wanneer deze schriftelijk/per e-mail zijn bevestigd.
  • Na aanmelding van een incident bij het bestuur van v.v. Rijen door derden. Het spreekt voor zich dat het hier dan handelt om incidenten die gebeurd zijn buiten de wedstrijd om. Incidenten tijdens de wedstrijd worden gemeld op het wedstrijdformulier en worden door de KNVB afgedaan. De FPc behoudt zich het recht voor om aanvullende strafmaatregelen te adviseren aan het bestuur. Zeker bij terugkerende incidenten veroorzaakt door dezelfde persoon/personen zal de FPc aanvullende strafmaatregelen adviseren.
  1. Een melding wordt z.s.m. doch uiterlijk binnen 72 uur na ontvangst in behandeling genomen.
  2. Indien een incident door de FPc in behandeling wordt genomen worden het bestuur van v.v. Rijen en de betrokkene(n)   hiervan - binnen de eerder vernoemde 72 uur - op de hoogte gebracht.
  3. Hierna volgt de inventarisatie van de feitelijkheden, waarbij uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de  incidentenrapportage een voorlopige uitspraak gedaan wordt.
  4. De commissie kan vooruitlopend op hoor en wederhoor de betrokkene(n) op non-actief stellen. Indien de voorlopige uitspraak daartoe aanleiding geeft volgt in de week na de voorlopige uitspraak hoor en wederhoor van de betrokkene(n).
  5. Het trekken van conclusies n.a.v. de hoor en wederhoor sessie en bepalen van een passende sanctie.
  6. De verslaglegging van de gesprekken en van de voorgestelde sanctie, ongeveer een week na de hoor en wederhoor sessie.
  7. Het bestuur adviseren over de voorgestelde sanctie.
  8. Na genomen besluit informeert de FPc het bestuur.
  9. De betrokkene(n) worden door de FPc op de hoogte gebracht over de uitspraak. Eventueel door tussenkomst van de leider van het team. Deze uitspraak is onherroepelijk en bewaking van de uitvoer van de sanctie zal door de leiders van de elftallen uitgevoerd moeten worden.
  10. Archivering t.b.v. dossiervorming


  Let wel: Veel situaties gaan al naar behoren maar heb je vragen, opmerkingen, verbetersuggesties etc.? neem dan contact op  met de Fair Play commissie

  fairplay@vvrijen.nl