• Sponserhome

  Bij elke thuiswedstrijd van ons eerste elftal zijn de sponsoren (na aanmelding bij de sponsorcommissie) van harte welkom in ons sponsorhome. U vindt het sponsorhome aan de achterzijde van de kantine. U wordt welkom geheten door de gastheren- en vrouwen van v.v. Rijen. Daarnaast zijn er afgevaardigden van de sponsorcommissie aanwezig.
  Wilt u – als sponsor – gebruik maken van het sponsorhome stuur dan een e-mail naar sponsoring@vvrijen.nl
  Het sponsorhome is een uitstekende locatie om te netwerken. U hebt rondom de thuiswedstrijden van ons eerste elftal volop gelegenheid om in een gezellige sfeer kennis te maken met andere sponsoren en uw contacten uit te breiden.

  Reglement sponsorhome

  Dit huishoudelijk reglement is van toepassing op alle bezoekers die zich op enig moment in het sponsorhome bevinden. 

  • Toegang tot het sponsorhome is voorbehouden aan bezoekers die dit recht van de sponsorcommissie hebben verkregen. 
  • Een bezoeker die het recht heeft om zich in het sponsorhome te bevinden heeft slechts toegang wanneer het eerste elftal (heren) van v.v. Rijen een competitiethuiswedstrijd speelt. De toegang is beperkt tot één uur voor aanvang van de betreffende wedstrijd tot en met twee uur na afloop van de wedstrijd.
  • In die gevallen waarin het sponsorhome gebruikt wordt voor commerciële activiteiten, mag niemand het sponsorhome gedurende die periode betreden, tenzij diegene betrokken is bij die commerciële activiteiten.
  • U mag bij het gebruik van het sponsorhome geen overlast veroorzaken voor andere bezoekers van de wedstrijd. U zult er zorg voor dragen dat eventuele gasten dit evenmin doen. U bent, als sponsorhome gebruiker, ook verantwoordelijk voor het gedrag van uw gasten. v.v. Rijen behoudt zich dan ook het recht voor om eventuele sancties wegens het gedrag van u en/of uw gasten aan u op te leggen.
  • Het is niet toegestaan om huisdieren mee te nemen in het sponsorhome. Erkende hulphonden mogen wel aanwezig zijn.
  • Minderjarigen mogen het sponsorhome alleen betreden indien onder toezicht van een volwassene.
  • U wordt erop gewezen dat u en uw gasten ook in het sponsorhome gebonden zijn aan de standaardvoorwaarden van de KNVB. Dit houdt onder andere in dat u geen verdovende middelen in uw bezit mag hebben of onder invloed van verdovende middelen mag zijn. Ook is het u verboden om beeld- en/of geluidsopnamen te maken, anders dan voor gebruik in de privésfeer. Het openbaar maken van beelden via televisie, internet of enig ander medium is altijd onderworpen aan voorafgaande goedkeuring van v.v. Rijen.
  • U wordt erop gewezen dat op het terrein van v.v. Rijen, derhalve ook binnen het sponsorhome, alleen bij de door v.v. Rijen aangewezen horeca-exploitant consumpties, zowel “drankjes” als “hapjes” mogen worden gekocht. Hiertoe zal er in het sponsorhome bediening aanwezig zijn. Het is dan ook niet toegestaan zelf consumpties mee te brengen.
  • In het sponsorhome is het slechts toegestaan om de aldaar beschikbare glazen te gebruiken en mag er in het gehele gebouw niet gerookt worden.
  • U en uw gasten dienen alle aanwijzingen van het personeel van v.v. Rijen en door v.v. Rijen ingeschakelde derden onmiddellijk op te volgen, daarnaast dienen u en uw gasten het personeel van v.v. Rijen op gepaste wijze te benaderen.
  • v.v. Rijen is vanwege redenen als onder meer de openbare orde, de belangen van v.v. Rijen en/of doordat u handelt in strijd met hetgeen bepaald is in dit reglement, te allen tijde gerechtigd u voor een bepaalde tijd de toegang tot het sponsorhome te ontzeggen. De duur van de ontzegging hangt af van de ernst van de overtreding. Daarnaast kan v.v. Rijen besluiten in voorkomende gevallen aangifte te doen.
  • v.v. Rijen is niet aansprakelijk voor enige schade (direct en indirect) als gevolg van het betreden van en/of het verblijven in het sponsorhome tenzij sprake is van opzet of grove schuld van v.v. Rijen.
  • v.v. Rijen behoudt zich het recht voor om dit reglement waar gewenst te wijzigen en/of aan te vullen. Bezoekers van het sponsorhome zijn aan dit reglement gebonden inclusief eventuele wijzigingen en/of aanvullingen. In al die gevallen waarin dit reglement niet voorziet zal het bestuur van v.v. Rijen, in de geest van dit reglement, beslissen.