• Algemeen reglement voetbalvereniging Rijen

  Artikel 1, algemene bepalingen

  1. De vereniging genaamd voetbalvereniging Rijen, hierna te noemen "de vereniging", is bij notariële akte opgericht op 4 september 2003 en is gevestigd te Rijen, gemeente Gilze en Rijen.
  2. Het algemeen reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging, zoals deze zijn vastgesteld bij notariële akte op 4 september 2003.
  3. Voor de viering van verenigingsjubilea geldt als oprichtingsdatum 12 augustus 1928, zoals deze ook door de KNVB is vastgelegd.

   Artikel 2, leden

  1. Leden van de vereniging zijn:
  • pupillen
  • junioren
  • senioren
  • medewerkers
  • niet-spelende leden
  • leden van verdienste
  • ereleden

        2. Pupillen zijn leden die op 1 januari in het betreffende verenigingsjaar de leeftijd van dertien jaar nog niet hebben bereikt.
        3. Junioren zijn leden die op 1 januari in het betreffende verenigingsjaar ouder zijn dan twaalf jaar en de leeftijd van      negentien jaar nog niet hebben bereikt.
        4. Senioren zijn leden die op 1 januari in het betreffende verenigingsjaar negentien jaar of ouder zijn.

  Artikel 3, ereleden, leden van verdienste en vrienden van de vereniging

  1. Ereleden zijn zij, die zich jegens de vereniging langdurig bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd.
  2. Leden van verdienste zijn zij, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en door het bestuur als zodanig zijn benoemd.
  3. Ereleden zijn niet contributieplichtig; leden van verdienste zijn niet contributieplichtig als ze niet- spelend lid zijn.
  4. Tot vriend van de vereniging wordt benoemd degene die 25 jaar ononderbroken lid van de vereniging is.

  Artikel 4, het lidmaatschap

  1. De aanmelding geschiedt door dagtekening en ondertekening van een door het bestuur vervaardigd aanmeldingsformulier, waarop de volgende gegevens zijn ingevuld:
  2. Naam, voornaam (voluit), adres, geboortedatum, telefoonnummer, alsmede de vereniging(en) waarvoor het kandidaat-lid de laatste 5 jaren heeft gespeeld. Kandidaat-leden vanaf 16 jaar dienen tevens een kopie van een geldig identiteitsbewijs bij te voegen. Voor jeugdleden dient het formulier medeondertekend te worden door de wettelijk vertegenwoordiger. Het bestuur kan vorderen dat de in het formulier verstrekte gegevens door deugdelijke bewijzen worden gestaafd.
  3. De aanmeldkosten zijn gelijk aan de contributie voor een niet-spelend lid; deze worden verrekend met de verschuldigde contributie. Ten behoeve van de betaling van de aanmeldkosten dient  een eenmalige incassomachtiging op het aanmeldingsformulier ondertekend te worden.
  4. Betaling van de contributie geschiedt door automatische incasso. 

  Artikel 5, aanneming van leden

  1. Het lidmaatschap van de vereniging wordt verkregen door de aanmelding van het kandidaat-lid door het bestuur als lid van de KNVB.
  2. Het besluit tot niet-toelating tot de vereniging geschiedt door het bestuur.

  Artikel 6, rechten en plichten van leden
  Buiten de verplichtingen, geregeld in artikel 5 van de statuten, hebben alle leden de hierna te noemen rechten en plichten:

  1. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en van het algemeen reglement te ontvangen. Zij kunnen dit opvragen bij de secretaris.
  2. Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.
  3. Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenvergaderingen.
  4. Zij hebben het recht van vrije toegang tot thuiswedstrijden en bijeenkomsten, voorzover door het bestuur niet anders is bepaald.
  5. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te (laten) behandelen of te (laten) onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend.
  6. Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres.
  7. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de verschuldigde contributie. Leden met contributie-achterstand zijn niet speelgerechtigd.
  8. Zij hebben de plicht opzegging van het lidmaatschap schriftelijk te melden aan de secretaris van de vereniging.

  Artikel 7, straffen

  1. Boetes opgelegd door de tuchtcommissie van de KNVB, waaronder begrepen die ten gevolge van een gele of rode kaart, dienen door de leden zelf te worden betaald.
  2. Regels m.b.t. straffen en sancties door het bestuur zijn opgenomen in de gedragscode van de vereniging.

  Artikel 8, clubkleuren
  Het wedstrijdtenue van de vereniging bestaat uit:

  • shirt:     geel/groen
  • broek:   groen
  • kousen: groen/geel

  Het tenue wordt door de vereniging aan de leden beschikbaar gesteld en blijft eigendom van de vereniging.

  Artikel 9, het dagelijks bestuur

  1. De vereniging kent een dagelijks bestuur, conform artikel 10 lid 3 van de statuten. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen die niet tot een bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mede.
  2. De samenstelling van het dagelijks bestuur wordt gepubliceerd in het clubblad.

  Artikel 10, commissies
  1. de vereniging kent de navolgende vaste commissies:

  • Jeugdcommissie
  • Seniorencommissie
  • Technische commissie
  • Activiteitencommissie  
  • Commissie PR en communicatie [o.a. clubblad]
  • Sponsorcommissie
  • Commissie facilitaire zaken [o.a. onderhoudsploeg, kantineteam, sportparkmanager]

  2. De leden van commissies worden door het bestuur benoemd.
  3. De taak, bevoegdheid en werkwijze van de commissie wordt in een instructie vastgelegd. De instructie kan in overleg met  
      het bestuur worden aangepast.

  Artikel 11, gebruik accommodatie

  1. Leden kunnen gebruikmaken van de accommodatie tijdens wedstrijden, trainingen en activiteiten georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Data en aanvangstijden worden gepubliceerd.
  2. De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook van leden en derden op de accommodatie aanwezig.
  3. Het clubhuis is gedurende door het bestuur aan te wijzen uren voor de leden toegankelijk. Van deze regeling wordt aan de leden mededeling gedaan.
  4. Het bestuur is bevoegd één of meer voor gebruik van de leden bestemde lokalen van de vereniging voor bijzondere doeleinden te reserveren. Bij gebruikmaking van deze bevoegdheid geschiedt daarvan tijdige mededeling aan de leden.

  Artikel 12, wedstrijden

  1. De spelers zullen op een door het bestuur te bepalen wijze in kennis worden gesteld van hun indeling in een van de teams. Bij verhindering is iedere speler verplicht dat ten minste drie dagen voor de wedstrijddag onder opgaaf van reden te melden aan de leider van het desbetreffende team.
  2. De leider is de eerstverantwoordelijke voor het gebeuren rond de wedstrijd. Hij rapporteert onregelmatigheden aan de voorzitter van de verantwoordelijke commissie.
  3. Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de voorgeschreven kleding te verschijnen.
  4. De spelers van een team zijn in beginsel gehouden tijdens wedstrijden te handelen volgens de aanwijzing van de aanvoerder en de leider.

  Artikel 13, clubblad

  1. Het clubblad 'Het 1-2tje' verschijnt minimaal 6 x per kalenderjaar.
  2. De inhoud en strekking van de opgenomen artikelen mogen het belang van de vereniging niet schaden. De commissie PR en communicatie is verantwoordelijk voor de inhoud, het samenstellen en het verspreiden van het clubblad.

   Artikel 14, communicatie

  1. In en uitgaande post verloopt via de secretaris van de vereniging.
  2. Communicatie vanuit de vereniging naar het bestuur verloopt in principe via de verantwoordelijke commissies.

  Artikel 15, wijziging van het algemeen reglement

  1. Het algemeen reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene ledenvergadering.
  2. Ten minste 14 dagen voordat de algemene ledenvergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging van het algemeen reglement ten minste 14 dagen voor de vergadering in het clubblad gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.
  3. Een besluit tot wijziging van het algemeen reglement wordt slechts aangenomen indien na het stemmen tijdens de ALV blijkt dat ten minste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen, voor akkoord gestemd heeft.

  Artikel 16, slotbepalingen

  1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.
  2. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst daarvan bekendgemaakt aan de leden. Dit algemeen reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in werking 14 dagen na het verschijnen van het clubblad waarin de tekst van het reglement of van de wijziging is opgenomen. 

  Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 4 november 2004.