• Uitnodiging algemene ledenvergadering.

  Het bestuur van v.v. Rijen nodigt haar leden en/of vertegenwoordigers van leden uit voor het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering op:

  Donderdag                 : 3 november a.s.

  Aanvang                    : 20.00 uur

  Inloop vanaf              : 19.30 uur

  Tijdens de komende ALV passeren onderstaande agendapunten dan de revue:

  Agendapunten:

  • Opening door voorzitter;
  • Vaststellen notulen 18 maart 2022;
  • Beknopt jaaroverzicht seizoen; Vacatures, Normen, waarden & gedrag, Camerabeveiliging en alarminstallatie
  • Financieel jaarverslag;
  • Verslag kascommissie;
  • Bezetting bestuur & benoeming nieuwe bestuursledenAftreden: Jan Andrik & Patrick Dhaeze. Patrick niet herkiesbaar. Jan wel;
  • Vooruitblik seizoen 2022-2023;
  • Contributieverhoging i.v.m. energiekosten;
  • Ereleden en/of benoemen ereleden, leden van verdienste; Er worden ereleden en/of leden van verdienste voorgedragen: de ALV neemt daarbij het definitieve besluit door handopsteking.  
  • Rondvraag;
  • Sluiting.

  Toegang en besluitvorming/conform statuten:

  a. Ieder lid heeft toegang tot de algemene vergadering

  b. Leden die geschorst zijn, hebben geen toegang tot de algemene vergadering, tenzij zij bij de 

  Algemene vergadering beroep hebben ingesteld naar aanleiding van een opgelegde straf in welk geval zij bevoegd zijn alleen de behandeling van hun beroep bij te wonen.

  c.         * Leden tot en met vijftien jaar hebben één stem

              * Leden van zestien en zeventien jaar hebben twee stemmen

              * Leden vanaf achttien jaar hebben drie stemmen.

  Met vriendelijke groet,

  Bestuur v.v. Rijen

   PS

   

  Corona: Op moment van schrijven van deze uitnodiging lijkt het niet nodig maar toch. Afhankelijk van nieuwe ontwikkelingen rondom de coronaproblematiek houden wij ons het recht voor eventuele aanpassingen door te voeren.