• Uitnodiging algemene ledenvergadering.

  Het bestuur van v.v. Rijen nodigt haar leden en/of vertegenwoordigers van leden uit voor het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering op:

  Vrijdag 18 maart a.s. vanaf: 20.00 uur-Inloop vanaf 19.30 uur

  Tijdens komende ALV passeren onderstaande agendapunten dan de revue:

  Agendapunten:

  1.    Opening door voorzitter
  2.    Aftreden: Karlo van den Akker, Hans Weijters en Joost Jansen. Joost niet herkiesbaar. Karlo en Hans wel.
  3.    Benoeming nieuw bestuurslid financiën.
  4.    Vaststellen notulen 9 juli 2021
  5.    Beknopt jaaroverzicht seizoen

  • Organisatie jeugdafdeling
  • Vacatures
  • Normen & waarden
  • Sportlink – Automatisering – Drive functie - Handboek
  • Voetbalschool “2Fast”
  • Status kledingplan
  • Status Walking Football
  • Status veld-ledverlichting/ v.v. Rijen energieneutraal
  • Status sponsoring
  • Aanvraag gemeente opofferen natuurgras- voor kunstgrasveld.
  • Camerabeveiliging en alarminstallatie

  6.    Contributie aanpassing en was service
  7.    Verslag kascommissie
  8.    Financieel Jaarverslag
  9.    Bonds- en verenigingsleden: Toestemming om een lidsoort te wijzigen.
  10.  Vrijwilligersavond
  11.  Vooruitblik seizoen 2022-2023
  12.  Eren leden en/of benoemen ereleden, leden van verdiensten etc.
  13.  Rondvraag
  14.  Sluiting

  Toegang en besluitvorming/conform statuten:

  a. Ieder lid heeft toegang tot de algemene vergadering

  b. Leden die geschorst zijn, hebben geen toegang tot de algemene vergadering, tenzij zij bij de 

  Algemene vergadering beroep hebben ingesteld naar aanleiding van een opgelegde straf in welk geval zij bevoegd zijn alleen de behandeling van hun beroep bij te wonen.

  c.         * Leden tot en met vijftien jaar hebben één stem

              * Leden van zestien en zeventien jaar hebben twee stemmen

              * Leden vanaf achttien jaar hebben drie stemmen.

  Met vriendelijke groet,

  Bestuur v.v. Rijen

  Corona: Op moment van schrijven van deze uitnodiging (10 februari 2022) lijkt het erop dat we “teruggaan naar normaal”. En dat is ook voor v.v. Rijen hartstikke positief!! Afhankelijk van nieuwe ontwikkelingen echter houden wij ons het recht voor eventuele aanpassingen rondom de Covid-19 problematiek door te voeren.